عبدل اباد منطقه 19 میدان بخشنده.خیابان بخشنده.تقاطع خیابان بخشنده وخیابان رحمان پلاک 46