عبدل اباد -تقاطع خ بخشنده و رحمان پلاک 46
 تلفن :  55842329-021