ثبت نام اینترنتی هوادار خانه کارگر
افراد تحت تکفل عضو می توانند هوادار خانه کارگر شوند
شرایط تحت تکفل بودن
  • همسر عضو باشد
  • فرزند مجرد عضو باشد
  • پدر و مادر عضو در صورتی که خود عضو مجرد باشد.
  • خواهر و برادر مجرد عضو در صورتی که خود عضو هم مجرد باشد.
مدارک مورد نیاز
  • صفحه اول شناسنامه هوادار
  • صفحه ازدواج شناسنامه هوادار
  • صفحه اول شناسنامه عضو (کفیل)
  • صفحه ازدواج و فرزندان شناسنامه عضو (کفیل)
توجه : مدارک در طول ثبت نام اخذ خواهد شد.
بررسی اطلاعات هوادار
 
 
 
 
 
اطلاعات شخصی
اطلاعات محل
تصاویر مدارک
پیش نمایش و تایید